Zaken die Magicolr.com graag duidelijk communiceren.


Algemene voorwaarden V.1


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen,… Door het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen door Magicolr.com voor akkoord ondertekend. Opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
1.a. De algemene voorwaarden zijn opgesteld door magicolr.com
1.b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij magicolr.com diensten of producten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert.
1.c. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.d. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper/ opdrachtgever, worden door magicolr.com uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
1.e. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. magicolr.com en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.a. Alle aanbiedingen en ander uitingen van magicolr.com zijn vrijblijvend, tenzij door magicolr.com schriftelijk anders is aangegeven. Indien er geen duur wordt vermeld in een offerte is deze 21 kalenderdagen geldig.
2.b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan magicolr.com verstrekte gegevens waarop magicolr.com zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen voldoen, juist en volledig zijn. In schetsen, tekeningen, afbeeldingen, wireframes, catalogi, websites, apps offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn voor magicolr.com niet bindend, behoudens indien door magicolr.com uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Prijs en betaling
3.a. Alle prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro’s (€) en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen. Facturering geschied in twee delen. Door bevestiging van een opdracht gaat opdrachtgever akkoord met een deelfactuur van 40% welke dient te worden voldaan binnen tien kalenderdagen. Bij oplevering van een opdracht zal het restbedrag van 60% plus eventuele gemaakte onkosten gefactureerd worden, welke dient te worden voldaan binnen tien kalenderdagen.
3.b. Alle door magicolr.com afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter tenzij magicolr.com schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door magicolr.com afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nooit rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan magicolr.com kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit as een tussen partijen overeengekomen prijs (vaste prijs) voor de door magicolr.com te verrichten prestaties. Uitsluitend indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is magicolr.com gehouden opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door magicolr.com afgegeven begroting.
3.c. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.d. Ter zake de door magicolr.com verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van magicolr.com volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
3.e. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat magicolr.com gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een der gelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot aanpassing niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
3.f. magicolr.com is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot aanpassing niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
3.g. Partijen zullen in de overeenkomst de momenten of data waarop magicolr.com de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door magicolr.com te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige verschuldigde bedragen.
3.h. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handels rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan magicolr.com de vordering uit handen gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen.
3.i. Reclamaties op facturen dienen uitsluitend schriftelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend bij magicolr.com. Reclamaties op andere wijze, dan wel later tot magicolr.com gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid
4.a. Opdrachtgever en magicolr.com dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Onder deze gegevens worden onder meer en niet uitsluitend voorcalculaties, begrotingen en offertes verstaan. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.a. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van magicolr.com totdat alle bedragen die opdrachtgever aan magicolr.com op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan magicolr.com voldaan.
5.b. magicolr.com kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, apps, programmatuur, databestanden en (tussentijdse)resultaten van de dienstverlening van magicolr.com onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan magicolr.com verschuldigde bedragen heeft voldaan.
5.c. Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde concepten, designs, ontwerpen, wireframes, programmatuur, apparatuur, documentatie en offertes berusten uitsluitend bij magicolr.com. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
5.d. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de concepten, designs, ontwerpen, wireframes, programmatuur en documentatie.

Artikel 6 Medewerkingsverplichtingen
6.a. Partijen erkennen dat het slagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door magicolr.com mogelijk te maken zal opdrachtgever magicolr.com steeds tijdig alle door magicolr.com nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personen en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
6.b. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst door magicolr.com nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van magicolr.com stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft magicolr.com het recht tot gedeeltelijke of gehele opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft magicolr.com tevens het recht om de daarvoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van magicolr.com tot uit van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
6.c. Ingeval medewerkers van magicolr.com op locatie van opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data - en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens gestelde eisen betreffende arbeidsomstandigheden. magicolr.com is nooit aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen, of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker van magicolr.com.

Artikel 7 Leveringstermijnen
7.a. Alle door magicolr.com genoemde of overeengekomen termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grind van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door magicolr.com genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden als streefdata, binden magicolr.com niet en hebben slechts een indicatief karakter. magicolr.com spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. magicolr.com gebonden aan een al dan niet gestelde (oplever)datum of (leverings)termijn die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is magicolr.com gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoudt of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijzigingen van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen magicolr.com en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
7.b. De enkele overschrijding van een door magicolr.com genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt magicolr.com niet in verzuim. In alle gevallen komt magicolr.com wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat magicolr.com in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 8 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
8.a. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinden van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk
9.a. Indien magicolr.com op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de geldende tarieven en bij gebreke daarvan volgens de geldende tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van magicolr.com. magicolr.com is nooit verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
9.b. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en magicolr.com kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
9.c. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afspraak gemaakt is, zal magicolr.com opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 Overmacht
10.a. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: Overmacht van toeleveranciers magicolr.com, het niet nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan magicolr.com zijn voorgeschreven, gebrekkig heid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van deren waarvan het gebruik door opdrachtgever aan magicolr.com is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en algemene vervoersproblemen.
10.b. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar nog werkzaamheden of diensten verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11 Inschakelen van derden
11.a. Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Magicolr.com, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
11.b. Indien Magicolr.com op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Magicolr.com namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
11.c. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 12 Garantie
12.a. Magicolr.com staat er niet voor in dat het product goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers, platform, eventuele andere programmatuur en apparatuur tenzij anders is overeengekomen.
12.b. Opdrachtgever aanvaard dat fouten en gebreken in de werking van een product het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van één of meerdere derden.
12.c. Magicolr.com zal zich naar beste vermogen inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van het product of gebreken in de technische werking van het product binnen redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van twee weken na oplevering. Het herstel wordt gratis uitgevoerd binnen een overeengekomen periode, tenzij het product in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Magicolr.com volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Magicolr.com kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Magicolr.com toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Magicolr.com wijzigingen in het product aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
12.d. Herstel van fouten of gebreken zal plaatsvinden op een door Magicolr.com te bepalen locatie. Magicolr.com is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in het product aan te brengen.
12.e. Magicolr.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
12.f. Magicolr.com heeft geen verplichting tot herstel van fouten of gebreken die na afloop van de in artikel 12.c. van deze module bedoelde garantieperiode zijn vermeld.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
13.a. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen tenzij Magicolr.com hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
13.b. Magicolr.com is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoeding aan een derde over te dragen.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid
14.a. De overeenkomst tussen Magicolr.com en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
14.b. Indien Magicolr.com aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het offertebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 3.000.